Hizmetlerimiz

Müzakere

İki veya daha fazla tarafın, başlangıçta hedefleri farklı olsa da, birlikte bir sonuca ulaşmalarını gerektiren durumlarda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için tartışma yoluyla farklılıkları çözmeye çalıştıkları, kişiler arası bir etkileşim süreci diye tanımlanmaktadır. Sonuçta hedeflenen amaç, bir anlaşmadır. Taraflar kendi aralarında müzakere edebilecekleri gibi, bu sürecin yönetilmesi için yetkilendirdikleri bir müzakerecinin asistanlığında da, görüşmelerini yürütebilirler.

Kolaylaştırma

Kolaylaştırma, bir oy birliği oluşturma toplantısında görev yapan üçüncü bir taraf tarafından uygulanır. Kolaylaştırıcı, normal şartlarda taraflara temel kurallar, ajanda oluşturmaları adına yardımcı olur, her iki tarafı da sürecin işlemesi adına olabildiğince zorlar ve taraflara ortak hedeflerini saptama ve bu hedeflere doğru ilerleme konusunda yardım eder. Mediatöre benzer olarak bir kolaylaştırıcı, müzakere protokollerinde daha zayıf bir roldedir ve mediatörlerden farklı olarak, genellikle bir çözüme ulaşılması, yaptığı görevin hedeflerinden biri değildir.

Mediasyon

Mediasyon, çatışma taraflarına, iletişimlerini geliştirmeleri ve içinde bulundukları çatışma durumunun analizini yapmaları, bu sayede tüm çatışma taraflarını çıkarları açısından tatmin edici bir çözümü kendilerinin tanımlamaları ve bu çözüme yine kendilerinin ulaşmaları için yardımcı olan üçüncü bir tarafın taraflarla birlikte çalıştığı bir çatışma çözüm sürecidir.

Üçüncü bir tarafın tarafları dinlediği ve taraflar adına bir karara vardığı tahkimden farklı olarak, bir mediatör taraflara kendi çözümlerini tasarlamaları adına yardımcı olur.

Uzlaştırma

Uzlaştırma, üçüncü bir tarafın çatışma içindeki iki veya daha fazla tarafın ilişkilerini geliştirme konusundaki çabalarını içermektedir. Mediasyonun bir parçası olarak uygulanabileceği gibi, mediasyondan bağımsız bir şekilde de uygulanabilmektedir. Üçüncü bir taraf genellikle çatışma taraflarıyla görüşerek yanlış anlaşmaları düzeltmeye, korku ve güvensizliği ortadan kaldırmaya ve çatışma taraflarının birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Zaman zaman tek başına bu uygulama çatışmanın çözüme ulaşmasını sağlamaktadır; diğer durumlarda, ileriki bir mediasyon süreci için gerekli ortamı hazırlamaktadır.

Tahkim (Hakemlik)

Hakemlik, çatışma taraflarının davalarını üçüncü tarafsız bir kişi ya da gruba sunması ve bu tarafsız kişi veya grubun çatışma ile ilgili bir karara varması yoluyla çözüme gidilmesi şeklinde uygulanan bir çatışma çözüm yöntemidir. Verilen karar genellikle bağlayıcıdır. Hakemlik, tarafların kendilerinin geliştirecekleri bir çözüme ulaşmaları adına, üçüncü bir tarafın yardımcı olduğu mediasyon yönteminden farklıdır.